Avís Legal

1)Qui som?
L’empresa titular del domini web és Fruits Secs de Les Garrigues SCCL (d’ara endavant anomenat FSO Garrigues) amb domicili a C/Sindicat, 3 Maials 25179 (Lleida) i número de CIF: F-25220104. Correu electrònic de contacte: gcamps@fsogarrigues.com.

2) Acceptació de les condicions d’ús
Aquest document (d’ara endavant anomenat Avís Legal) té l’objectiu de regular l’ús del web site (d’ara endavant anomenat web) que FSO Garrigues posa a l’abast del públic a la URL https://fsogarrigues.com.

L’ús del web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari, i comporta que aquest Usuari accepta totes i cadascuna de les condicions que incorpora aquest Avís Legal. FSO Garrigues pot oferir per mitjà del web serveis o productes que podran sotmetre’s a unes condicions particulars sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3) Ús correcte del web
L’Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis d’acord amb la Llei, amb aquest Avís Legal i amb els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin per aquest mitjà amb fins o efectes que siguin il·lícits o contraris al contingut d’aquest Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir-ne un normal gaudi per altres Usuaris.

L’Usuari també es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, a no danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin al web de FSO Garrigues.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FSO Garrigues presta el servei, i tampoc no realitzarà accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol mena d’alteració en els sistemes informàtics de FSO Garrigues a o de tercers.

4) Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de FSO Garrigues i, amb caràcter enunciatiu, i no pas limitador, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareguin al web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el web estan protegits per la Llei.

FSO Garrigues no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció (excepte per a ús privat), distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o de part dels continguts d’aquest web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de FSO Garrigues o del seu titular.

5) Règim de responsabilitat

  1. Responsabilitat per l’ús del web
    L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web, i l’equip de FSO Garrigues, col·laboradors, empleats i representants, queden exonerats de tota mena de responsabilitat derivada de les accions de l’Usuari.Tot i que FSO Garrigues emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació fefaent al web, això no garanteix la inexistència de possibles inexactituds, errors i/o omissions. L’Usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra FSO Garrigues basada en la utilització, per l’Usuari, del web.Si escau, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats a FSO Garrigues amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.
  2. Responsabilitat pel funcionament del web
    FSO Garrigues declina tota responsabilitat derivada d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a FSO Garrigues.FSO Garrigues també declina qualsevol responsabilitat derivada de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, com també de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de FSO Garrigues. FSO Garrigues està facultat per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
  3. Responsabilitat per links
    Els enllaços o links continguts en el web poden conduir a l’Usuari a altres web gestionats per tercers. FSO Garrigues declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del seu web, ja que la funció dels links que hi apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.FSO Garrigues queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l’Usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat.

6) Observacions de l’usuari
L’Usuari garanteix que la informació, material o observacions que no siguin les seves mateixes dades personals i que siguin facilitats a FSO Garrigues a través del web no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

La informació, materials o observacions que l’Usuari faciliti a FSO Garrigues es consideraran no confidencials, i FSO Garrigues es reserva el dret d’usar-les de la manera que consideri més adequada.

7) Modificacions de les condicions d’ús
FSO Garrigues es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar, en qualsevol moment i sense notificació prèvia, les condicions d’ús del web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment que accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

8) Legislació aplicable i competència jurisdiccional
Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.